Montáž garážovej brány

Ako sa vlastne sekčná brána montuje?

Garážová brána s pohodlným ovládaním priamo z auta má oproti klasickej, dvojkrídlovej alebo vŕzgajúcej výklopnej množstvo výhod. Montuje sa na vnútorné ostenie garáže. V dráhach vedených po stranách stavebného otvoru sa vysúva pod strop garáže. Pri inštalácii brány a pohonu treba rátať s priestorom, do ktorého sa bude otvárať. Tento priestor je limitovaný výškou a šírkou otvoru, ako aj typom zdvihu a pohonom brány. Presné vymedzenie požadovaného priestoru určí zákazníkovi autorizovaný technik výrobcu OLYMPS DOOR. Najvhodnejšie však je, ak pri stavbe garáže alebo pri jej rekonštrukcii beriete do úvahy výrobcom odporúčané štandardné podmienky pre montáž sekčných garážových brán:

Preklad nad stavebným otvorom

Priestor určený na umiestnenie torznej pružiny má byť minimálne 120 mm.

Šírka ostenia

Priestor po stranách otvoru, určený na umiestnenie dráh, má byť minimálne 150 mm.

Aké prípravy je potrebné urobiť pred montážouň?

Aby nedošlo k poškodeniu už namontovanej brány, resp. problémom pri jej montáži, ponúkame niekoľko odporúčaní, ako pripraviť stavebný priestor:

  1. Podlaha v priestore brány by mala byť definitívne ukončená, vodorovná a bez nerovností, aby na ňu brána dokonale dosadla. Ideálne je vyspádovať prah otvoru smerom do exteriéru, vyhnete sa tým prenikaniu vody do garáže pod uzatvorenou bránou.
  2. V priestore inštalácie brány by mali byť ukončené omietky (strop, steny, špalety).
  3. Konštrukcia prekladu je dôležitá hlavne pre brány s torznými pružinami. Pružinové konzoly musia byť v preklade pevne ukotvené. Ostenia aj preklad musia byť vybudované z nosných materiálov (tehla, betón, oceľ, drevo).
  4. Je potrebné, aby bol strop nosný v miestach, kde sú zavesené vodorovné dráhy a lineárny pohon brány. Ak to nie je možné, treba zhotoviť pomocnú závesnú konštrukciu.
  5. Ostenia a preklad musia zvnútra garáže vytvárať jednu rovinu po celom obvode otvoru a nesmú na nich byť žiadne odskoky ani výklenky.
  6. Všetky elektrické vedenia zabudované pod omietkou v priestore osadenia brány musia byť pred začiatkom montáže zreteľne vyznačené.
  7. Na mieste montáže musí byť zabezpečená funkčná elektrická prípojka so striedavým prúdom 230V/50Hz.

Dodržaním stavebných požiadaviek predídete problémom pri montáži brány. Najlepšie bude, ak stavebnú pripravenosť prekonzultujete s výrobcom.

Môže sa stať, že sekcionálna garážová brána sa nedá namontovať?

Stretávame sa s dvoma najobvyklejšími problémami, pre ktoré nie je možná montáž sekcionálnej brány. Prvý – keď sa nahrádza klasická krídlová brána a stavebný otvor na garáži je urobený tak, že nie je vymurované ostenie alebo preklad nad garážovým otvorom. Druhý – bežný prípad je, že klesá strecha garáže smerom od brány k zadnej stene garáže.

Koľko trvá montáž sekcionálnej garážovej brány?

Štandardná montáž garážovej brány s pohonom trvá asi 4 hodiny, bez pohonu o niečo menej. Montáž otvárača vstupnej brány – krídlovej alebo posuvnej odhadujeme na 3 – 4 hodiny v prípade, že sú dodržané všetky požiadavky na montáž – elektrické prívody, osadená brána… Požadované stavebné úpravy, resp. podmienky potrebné pre hladký priebeh montáže sú so zákazníkom vždy dohodnuté vopred. Bezplatnú obhliadku staveniska zabezpečuje servisný pracovník ešte pred montážou, aby sa predišlo neželaným komplikáciám pri stavebných prácach. Sú to veľmi dôležité služby, pretože sa môžeme vopred pripraviť na špecifické požiadavky zákazníka. Priamo na mieste sa vyriešia potenciálne stavebné úpravy, prípadne sa dohodne likvidácia starej brány.