Záruka

Záručné podmienky

Firma OLYMPS DOOR sa snaží, aby každá dodávka bola kompletná a v súlade s Vašou objednávkou. V praxi to však aj napriek všetkým našim kontrolám nie je vždy možné. Všetky prípadné chyby a nedostatky v dodávke sme schopní odstrániť v krátkom termíne a zmierniť tým dopad nekompletnej alebo nekvalitnej dodávky na odberatela. Je však dôležité, aby ste nás neodkladne informovali o vzniknutej situácii a umožnili nám navrhnúť najvhodnejšie riešenie vzniknutého problému. V prípade reklamácie dodávky uvádzajte vždy kód objednávky a výrobné číslo brány. Pri veľkých projektoch je výhodné pred inštaláciou ďalších brán najprv kompletne nainštalovať jednu, aby bolo možné odhaliť prípadné chyby a nedostatky v dodávke a relatívne rýchlo a lacno vykonať nápravu. Výrobca OLYMPS DOOR poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Záruka sa vzťahuje na kvalitu a kompletnosť dodávky, ako aj na funkčnosť zariadenia, pokiaľ bolo inštalované autorizovanou osobou. Výrobca sa zaväzuje, že v dobe plynutia záručnej doby zabezpečí dodávku náhradných dielov a materiálu potrebného na odstránenie všetkých porúch a závad spôsobených chybami pri výrobe alebo vadou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • závady spôsobené neoprávnenou modifikáciou brány alebo jej komponentov
  • závady spôsobené zabudovaním vadných alebo poškodených komponentov
  • závady spôsobené neodborným zásahom alebo nesprávnym používaním brány
  • závady zapríčinené zanedbaním odborných prehliadok a skúšok, alebo údržby
  • poškodenia a deformácie vzniknuté vplyvom násilného zaobchádzania s bránou
  • poškodenia spôsobené živelnými pohromami

Podmienkou pre uplatnenie záruky je vykonávanie opakovaných odborných prehliadok a skúšok odborným pracovníkom minimálne raz za 12 mesiacov. Odborné prehliadky a skúšky, ako aj opravy a rekonštrukcie musia byť vykonané autorizovanou osobou a zaznamenávané v Knihe záznamov vedenej užívatelom. Záruka sa končí vypršaním záručnej doby alebo porušením záručných podmienok. Výrobca neručí za bránu, pokiaľ bola táto nainštalovaná nesprávne alebo v rozpore s montážnym návodom a platnými predpismi a normami. Tento návod nepriznáva montážnikovi ani užívatelovi žiadne práva na modifikáciu systému. Zodpovednosť za akékoľvek úpravy, ktoré nie sú v zhode s týmto návodom preberá montážnik. Akýkoľvek neodborný zásah do technického vyhotovenia môže byť príčinou poruchy alebo havárie a spôsobiť škody na majetku alebo zranenie osôb. Pokiaľ v priebehu montáže dôjde k udalosti, ktorú nie je možné vyriešiť pomocou informácií uvedených v tomto návode na montáž, kontaktujte technický servis výrobcu.